Site navigation

Statistics: Appin 20 routes in crag

Appin Statistics

General area statistics
Appin
20
2
30
20
20
20
20
4
4
1
20
20
20
20
8
1
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Running With The Devil {V6}
58
52
0
Running With The Devil {V6}
Aggrophobia {V5}
Bauhaus 93 {V5}
Pure Motion {V5}
Extacy {V5}
Spawn {V5}
Kinetik {V4}
Aretnaphobia {V3}
666 {V3}
Devil Child {V3}
Cruzin {V0}
Majic Motion {V1}
Wannabee Hard {V1}
Loco Motion {V1}
Off Ya Rocka {V1}
Ultrasonic {V2}
Nose Job {V2}
Techno Junky {V2}
Lucifer {V2}
666 {V3}
Aggrophobia {V5}
Aretnaphobia {V3}
Bauhaus 93 {V5}
Pure Motion {V5}
Kinetik {V4}
666 {V3}
Devil Child {V3}
Running With The Devil {V6}
Running With The Devil {V6}
Aretnaphobia {V3}
Bauhaus 93 {V5}
Tech Arete {V3}
Aggrophobia {V5}
Pure Motion {V5}
Extacy {V5}
Devil Child {V3}
Majic Motion {V1}
Ultrasonic {V2}
Cruzin {V0}
Aretnaphobia {V3}
Tech Arete {V3}
Devil Child {V3}
Off Ya Rocka {V1}
Techno Junky {V2}
Kinetik {V4}
Loco Motion {V1}
666 {V3}
Majic Motion {V1}
Ultrasonic {V2}
Running With The Devil {V6}
Bauhaus 93 {V5}
Aggrophobia {V5}
Pure Motion {V5}
Extacy {V5}
Spawn {V5}
Running With The Devil {V6}
Aretnaphobia {V3}
Bauhaus 93 {V5}
Tech Arete {V3}
Aggrophobia {V5}
Pure Motion {V5}
Extacy {V5}
Devil Child {V3}
Majic Motion {V1}
Ultrasonic {V2}
Appin
Appin
Appin