Site navigation

Plombergstein Statistics

General area statistics
Plombergstein
75
10
319
61
3
7
27
74
9
-2
43
75
2
3
2
54
53
12
1
53
24
5
5
25
18
10
4
11
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Bi Ba Putzemann {6c}
Bi Ba Putzemann {6c}
Bi Ba Putzemann {6c}
Bi Ba Putzemann {6c}
Goldfinger {6c}
El Krones {6a+}
Kaiserlich {5c}
Schweinchen Dick {2+}
El Krones {6a+}
56
46
10
Intermezzo {9a}
All you can eat {8c}
Highlight {8b+}
Nowhere Man {8a+}
Tower of Power {8a+}
Perfektionist {7c+}
Versager {7c}
Erdreich {7c}
Texas Ranger {9}
Des is a so direkt {7b+}
Rutschpartie {2a}
Alte Schachtel {2a}
Coca Cola Light {2a}
Schweinchen Dick {2+}
Dreckschleuder {2c}
Petersgrad {3+}
Irma la Douce {4}
Äskulap {4+}
Taxus {4+}
Mondlicht {5-}
Jack Daniel {5+}
Kaiserlich {5c}
Petersgrad {3+}
El Krones {6a+}
Irma la Douce {4}
Gangs Rock {5-}
Dreckschleuder {2c}
Mondlicht {5-}
Juniperus {5-}
Äskulap {4+}
Petersgrad {3+}
Dreckschleuder {2c}
Irma la Douce {4}
Coca Cola Light {2a}
Alte Schachtel {2a}
Jack Daniel {5+}
Kaiserlich {5c}
Gangs Rock {5-}
Mondlicht {5-}
Juniperus {5-}
Taxus {4+}
Ajuna L1 {4c}
Flipperl {5+}
Fauler Willie {5b}
Äskulap {4+}
El Krones {6a+}
Jack Daniel {5+}
Kaiserlich {5c}
Petersgrad {3+}
El Krones {6a+}
Irma la Douce {4}
Gangs Rock {5-}
Dreckschleuder {2c}
Mondlicht {5-}
Juniperus {5-}
Äskulap {4+}
Amigos {5+}
Flipperl {5+}
Alte Schachtel {2a}
Von Wichse verweht {7b}
Kaiserlich {5c}
El Krones {6a+}
Irma la Douce {4}
Fauler Willie {5b}
Jack Daniel {5+}
Ajuna L1 {4c}
El Krones {6a+}
Jack Daniel {5+}
Amigos {5+}
Äskulap {4+}
Kinderleicht {5a}
Taxus {4+}
Kaiserlich {5c}
Edelweiss {6}
Pietra {5a}
Juniperus {5-}
Schweinchen Dick {2+}
Alte Schachtel {2a}
Coca Cola Light {2a}
Petersgrad {3+}
Dreckschleuder {2c}
Jack Daniel {5+}
Amigos {5+}
Äskulap {4+}
Kinderleicht {5a}
Taxus {4+}
Kaiserlich {5c}
Edelweiss {6}
Pietra {5a}
Juniperus {5-}
Mondlicht {5-}
El Krones {6a+}
El Krones {6a+}
Jack Daniel {5+}
Amigos {5+}
Äskulap {4+}
Kinderleicht {5a}
Taxus {4+}
Kaiserlich {5c}
Edelweiss {6}
Pietra {5a}
Juniperus {5-}
Westwand
Obere Südwand
Plombergstein
AV-Garten
Plombergstein
AV-Garten
Plombergstein
Obere Südwand
Westwand
Plombergstein
AV-Garten
Plombergstein
Westwand
Plombergstein
Plombergstein