Site navigation

Ebereschenfels Statistics

General area statistics
Ebereschenfels
22
1
145
33
15
16
4
18
16
23
5
11
29
2
27
28
6
3
3
4
2
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Old Mans Pleasure {7+}
Tischlein Deck Dich {6}
Tischlein Deck Dich {6}
In-Stent-Thrombose {6-}
Alpinschule {4-}
Old Mans Pleasure {7+}
Tischlein Deck Dich {6}
54
32
10
Happy Day {8-}
Old Mans Pleasure {7+}
40 Fieber {7+}
Frühlingserwachen {7-}
3 5en und 1e 3 {6+}
Schlussstrich {6+}
Klassisch {6}
Tischlein Deck Dich {6}
200% {6-}
In-Stent-Thrombose {6-}
Kaminweg {3-}
Alpinschule {4-}
Achsenkamin {4-}
Hangelriß {4}
Ostriß {4+}
Blockriß {5}
Nordostkante {5+}
Maikundgebung {5+}
Dissident {5+}
Nadelriß {5+}
Alpinschule {4-}
Sprössling {5+}
Maikundgebung {5+}
Ostriß {4+}
Nadelriß {5+}
Schlussstrich {6+}
Dissident {5+}
Nordostkante {5+}
Tischlein Deck Dich {6}
In-Stent-Thrombose {6-}
Alpinschule {4-}
Sprössling {5+}
Maikundgebung {5+}
3 5en und 1e 3 {6+}
Ostriß {4+}
Nadelriß {5+}
Schlussstrich {6+}
Dissident {5+}
Nordostkante {5+}
Tischlein Deck Dich {6}
In-Stent-Thrombose {6-}
Alpinschule {4-}
Sprössling {5+}
Maikundgebung {5+}
3 5en und 1e 3 {6+}
Nadelriß {5+}
Schlussstrich {6+}
Dissident {5+}
Nordostkante {5+}
Tischlein Deck Dich {6}
In-Stent-Thrombose {6-}
Ostriß {4+}
Alpinschule {4-}
Maikundgebung {5+}
Sprössling {5+}
Old Mans Pleasure {7+}
Nadelriß {5+}
Der Lange {6-}
In-Stent-Thrombose {6-}
Nadelriß {5+}
Der Lange {6-}
In-Stent-Thrombose {6-}
Old Mans Pleasure {7+}
Old Mans Pleasure {7+}
Nadelriß {5+}
Der Lange {6-}
In-Stent-Thrombose {6-}
Ebereschenfels
Ebereschenfels
Ebereschenfels