Site navigation

Rumbachtalplatte Statistics

General area statistics
Rumbachtalplatte
13
1
21
4
13
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
26
Zwerbäumchenriss {6}
Rechter Ein-Haken-Weg {6-}
Maiwändel {5+}
Rechter Einstieg {5+}
Linker Gipfelausstieg {5}
Linker Einstieg {5}
Krautvornix {5}
Proletenweg {5-}
Bürstenkante {4+}
Rechter Gipfelausstieg {4+}
Linker Ein-Haken-Weg {3}
Neuer Bürstenweg {4}
Rechter Gipfelausstieg {4+}
Bürstenkante {4+}
Aprilweg {4+}
Proletenweg {5-}
Krautvornix {5}
Linker Einstieg {5}
Linker Gipfelausstieg {5}
Rechter Einstieg {5+}
Rumbachtalplatte
Rumbachtalplatte
Rumbachtalplatte