Site navigation

Schildkrötenturm Statistics

General area statistics
Schildkrötenturm
29
1
37
2
4
2
29
15
30
2
2
2
1
2
2
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Talweg {IV}
Talweg {IV}
Talweg {IV}
Talweg {IV}
Südostkante {II}
58
30
0
Turtelface (RP) {Xc}
Sterbender Wald (RP) {VIIIc}
Langes Leben {VIIIb}
Über die Schildkante (RP) {VIIIb}
Gelobtes Land {VIIIb}
Dachvariante (RP) {VIIIb}
Rückenpanzer {VIIc}
Schartenweg {VIIc}
Sturmvariante {VIIc}
Südwand {VIIb}
Südostkante {II}
Alter Weg {II}
Nordwestweg {III}
Nordriß {III}
Variante zum Nordwestweg {III}
Sprossenwand {III}
Direkter Gamsspitzlerweg {IV}
Talweg {IV}
Gamsspitzlerweg {IV}
Nordostkante {V}
Südostkante {II}
Talweg {IV}
Südostkante {II}
Talweg {IV}
Südostkante {II}
Talweg {IV}
Schildkrötenturm
Schildkrötenturm
Schildkrötenturm