Site navigation

Vorderer Hirschgrundturm Statistics

General area statistics
Vorderer Hirschgrundturm
18
1
25
3
3
2
18
18
2
2
2
1
1
1
2
1
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
DV zum Sommerrückblick {VIIc}
DV zum Sommerrückblick {VIIc}
DV zum Sommerrückblick {VIIc}
Alter Weg {II}
DV zum Sommerrückblick {VIIc}
DV zum Sommerrückblick {VIIc}
Alter Weg {II}
50
33
5
Hochzeitsgeschenk (RP) {IXa}
Harris Tip (RP) {VIIIa}
Sonnenwand (RP) {VIIIa}
Malle {VIIIa}
Kurze Rißspur {VIIc}
Episode {VIIc}
Direkter Sommerrückblick {VIIc}
Sommerrückblick {VIIc}
Nordriß {VIIc}
DV zum Sommerrückblick {VIIc}
Alter Weg {II}
Nordweg {III}
Ostriß {IV}
Direkter Ostriß {IV}
Neuer Nordweg {V}
Südweg {V}
Südostkante {VIIa}
DV zum Sommerrückblick {VIIc}
Nordriß {VIIc}
Kurze Rißspur {VIIc}
Alter Weg {II}
Alter Weg {II}
Alter Weg {II}
Alter Weg {II}
Alter Weg {II}
DV zum Sommerrückblick {VIIc}
Alter Weg {II}
DV zum Sommerrückblick {VIIc}
Alter Weg {II}
DV zum Sommerrückblick {VIIc}
Vorderer Hirschgrundturm
Vorderer Hirschgrundturm
Vorderer Hirschgrundturm