Site navigation

Statistics: Grosse Gans 276 routes in area

Grosse Gans Statistics

General area statistics
Grosse Gans
276
24
363
15
54
11
276
276
14
14
14
4
5
6
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Talweg {VIIIa}
Heißer Sand {VIIc}
Heißer Sand {VIIc}
Talweg {VIIb}
Heißer Sand {VIIc}
Talweg {VIIIa}
Heißer Sand {VIIc}
Alter Weg {II}
Spielplatz {VIIb}
56
36
4
MACH 3 (RP) {Xb}
Schalldämpfer (RP) {Xb}
Fata Morgana (RP) {Xa}
Urmeer (RP) {Xa}
Direkter Südpfeiler (RP) {Xa}
Realitätsverlust (oU) {Xa}
Echo (RP) {Xa}
Schallmauer {Xa}
Direktes Urmeer (oU) {Xa}
Jugend forscht (RP) {IXc}
Alter Weg {II}
Nordostriß {II}
Alter Weg {II}
Lochvariante {II}
Schlauch {II}
Alter Weg {III}
Südkamin {III}
Talkamin {III}
Südostkamin {III}
Alter Weg {III}
Kleine Reibung {VIIb}
Kleines Einmaleins direkt {VIIc}
Talweg {VIIb}
Heißer Sand {VIIc}
Kleine Reibung {VIIb}
Kleines Einmaleins direkt {VIIc}
Talweg {VIIb}
Heißer Sand {VIIc}
Kleine Reibung {VIIb}
Kleines Einmaleins direkt {VIIc}
Talweg {VIIb}
Heißer Sand {VIIc}
Kleines Einmaleins direkt {VIIc}
Heißer Sand {VIIc}
Nordkante {III}
Kleine Reibung {VIIb}
Nordkante {III}
Kleines Einmaleins direkt {VIIc}
Heißer Sand {VIIc}
Kleine Reibung {VIIb}
Kleines Einmaleins direkt {VIIc}
Heißer Sand {VIIc}
Nordkante {III}
Kleine Reibung {VIIb}
Amselspitze
Eule
Höllenhund
Dresdner Turm
Mittlerer Höllenhundturm
Vorderer Höllenhundturm
Luginsland
Hinterer Höllenhundturm
Grosse Gans
Höllenhundwächter
Grosse Gans
Struppi
Rathener Warte
Vexiernadel
Östlicher Turm der Jugend
Große-Gans-Wächter
Westlicher Turm der Jugend
Maxl
Sechserturm
Höllenhundscheibe
Maitürmchen
Grosse Gans
Grosse Gans