Site navigation

Rauschenspitze Statistics

General area statistics
Rauschenspitze
19
1
23
3
19
19
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
45
Marathon {Xb}
Ein Hauch Glückseligkeit {IXa}
I-Tüpfel {IXa}
Südwand {VIIIc}
Ein bisschen direkter (oU) {VIIIc}
Meridian (RP) {VIIIc}
Direkte Südwand {VIIIc}
Kühne Kante {VIIIb}
Südabbruch {VIIIb}
Ein bisschen direkter {VIIIb}
Alter Weg {VI}
Nordwestwand {VIIb}
Alter Weg (oU) {VIIb}
Randkluft {VIIb}
Birkigtkante {VIIIa}
Westkante {VIIIa}
Talseite {VIIIa}
Ein bisschen direkter {VIIIb}
Südabbruch {VIIIb}
Kühne Kante {VIIIb}
Rauschenspitze
Rauschenspitze
Rauschenspitze