Site navigation

Meurerturm Statistics

General area statistics
Meurerturm
27
1
32
1
6
1
27
27
1
1
1
1
1
1
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Genießerspalte {IV}
Genießerspalte {IV}
Genießerspalte {IV}
Genießerspalte {IV}
83
41
0
Neue Linie (RP) {IXa}
Langer Laban {IXa}
Kurvenlineal (RP) {IXa}
Zwischenspiel (RP) {IXa}
Nordwestkante {IXa}
Route 10 {IXa}
Lineal {IXa}
Direkte Westwand {IXa}
Route Zehn (RP) {IXa}
Nordwand (oU) {VIIIc}
Variante zum Nordostweg {III}
Nordostweg {III}
Genießerspalte {IV}
Nordweg {IV}
Südostweg {IV}
Variante zum Nordweg {IV}
Abendweg {VIIb}
Herbstlandschaft {VIIb}
Krämerriß {VIIc}
Direkter Krämerriß {VIIIa}
Genießerspalte {IV}
Genießerspalte {IV}
Genießerspalte {IV}
Meurerturm
Meurerturm
Meurerturm