Site navigation

Mittlerer Torstein Statistics

General area statistics
Mittlerer Torstein
90
1
105
6
7
5
90
20
90
6
6
6
2
1
4
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Auf Sand gebaut {VIIb}
Nischenrippe {V}
Nischenrippe {V}
Auf Sand gebaut {VIIb}
Nischenrippe {V}
Eisenklammerweg {II}
33
37
2
Poppsofa (RP) {Xb}
Saubermann (RP) {Xb}
Gangbang (RP) {Xa}
Parabelast {Xa}
King-Kong {Xa}
Ringparabel {Xa}
Zauberwand (oU) {Xa}
Gesicht {Xa}
Heiße Nummer {IXc}
Terrassenfieber {IXc}
Alter Weg {I}
Schluchtweg {II}
Gemütlicher Weg {II}
Rechtsweg {II}
Eisenklammerweg {II}
Gemütsbummel {II}
Vergessener Kamin {III}
Heimkehrer {III}
Südlicher Pfeilerkamin {III}
Nördlicher Pfeilerkamin {III}
Eisenklammerweg {II}
Eisenklammerweg {II}
Eisenklammerweg {II}
Eisenklammerweg {II}
Eisenklammerweg {II}
Nischenrippe {V}
Eisenklammerweg {II}
Nischenrippe {V}
Eisenklammerweg {II}
Nischenrippe {V}
Mittlerer Torstein
Mittlerer Torstein
Mittlerer Torstein
Mittlerer Torstein
Mittlerer Torstein
Mittlerer Torstein