Site navigation

Saurier Statistics

General area statistics
Saurier
17
1
25
3
2
2
17
17
3
3
3
2
3
2
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Frisch geschlüpft {IV}
Frisch geschlüpft {IV}
Frisch geschlüpft {IV}
Frisch geschlüpft {IV}
33
36
5
T. Rex {IXb}
Heute bissig (RP) {IXb}
Frischfleisch {IXa}
Nordamerikawand {IXa}
Rechter Talriß {VIIIb}
Kleinwelka (RP) {VIIc}
Talriß {VIIc}
Einstiegsvariante zum Talriß {VIIb}
EV zum Talriß {VIIb}
Dino {VIIa}
Alter Weg {III}
Schartenkante {III}
Variante {IV}
Frisch geschlüpft {IV}
Südweg {V}
Dino {VIIa}
sandreiße {VIIa}
Kesselweg {VIIa}
EV zum Talriß {VIIb}
Einstiegsvariante zum Talriß {VIIb}
Schartenkante {III}
Schartenkante {III}
Schartenkante {III}
Schartenkante {III}
Frisch geschlüpft {IV}
Schartenkante {III}
Frisch geschlüpft {IV}
Schartenkante {III}
Frisch geschlüpft {IV}
Saurier
Saurier
Saurier