Site navigation

Nördliche Fredener Klippen Statistics

General area statistics
Nördliche Fredener Klippen
35
12
57
13
22
35
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
34
Genossendoppel {9}
Powernapping {9-}
Rechtsausleger {9-}
Versuch macht kluch {8}
Platzangst {8-}
Transylvanien {8-}
Schleudergang {8-}
Spürnase {8-}
Danke Ralf {7+}
Ekelzwicker {7+}
Termitenkante {2}
Südostkante {2+}
Dieters Kante {3-}
Kurzer Riß {3}
Erdverschneidung {3}
Piazriß {3}
Räumriß {3}
Proka {3+}
Langer Riß {4-}
Herwigs Erste {4}
Igelwand
Lichte Wand
Nördliche Fredener Klippen
Cyklopenmauer
Cyklopenmauer
Nördliche Fredener Klippen
Lichte Wand
Igelwand