Statistics: Mitake Boulder_御岳ボルダーガイド 48 routes in Crag

Mitake Boulder_御岳ボルダーガイド Statistics

General area statistics
Mitake Boulder_御岳ボルダーガイド
48
7
200
14
3
45
9
1
47
25
50
7
25
2
12
1
11
11
1
2
1
10
3
4
5
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Kodomo Gaeshi {V6}
Kodomo Gaeshi {V6}
Kodomo Gaeshi {V6}
Oukaku {V3}
Uncertain {5.9}
50
51
5
Kani Ashi {V13}
Kaeru {V11}
Kani {V11}
Ashi {V11}
In Tokyo {V11}
Kame Gaeshi {V8}
Egoist {V8}
Moto Nobori {V7}
Climber Kaeshi {V7}
Climber Kaeshi Chokujou {V6}
Slab (スラブ) x {VB}
9 Kyuu (9級) {V}
8Kyuu (8級) x {V0}
Mummy Iwa Hidari (マミ岩左) {V0}
8Kyuu (8級)_ {V0}
Kante {V0}
7Kyuu (7級) {V0}
6Kyuu (6級) x {V0}
7Kyuu (7級)_ {V0}
Nana Kyuu {V0}
Oukaku {V3}
Kodomo Gaeshi {V6}
Ninja-Gaeshi {V5}
Dead End {V5}
Oukaku {V3}
Kodomo Gaeshi {V6}
Ninja-Gaeshi {V5}
Dead End {V5}
Oukaku {V3}
Kodomo Gaeshi {V6}
Ninja-Gaeshi {V5}
Dead End {V5}
Oukaku {V3}
Kodomo Gaeshi {V6}
Uncertain {5.9}
Oukaku {V3}
Oukaku {V3}
Oukaku {V3}
Ninja Gaeshi no Iwa
Mitake Boulder_御岳ボルダーガイド
Dead End
Ninja Gaeshi no Iwa Shuhen (忍者返しの周辺)
Ninja Gaeshi no Iwa Shuhen (忍者返しの周辺)
Dead End
Mitake Boulder_御岳ボルダーガイド
Ninja Gaeshi no Iwa
Mitake Boulder_御岳ボルダーガイド
Mitake Boulder_御岳ボルダーガイド