Site navigation

Statistics: Dachovskiy obval 4 routes in crag

Dachovskiy obval Statistics

General area statistics
Dachovskiy obval
4
1
6
4
13
4
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
45
Bes nasvania {7b}
Stena Skeletov {6c}
Maikopskie Nochi {5c}
Sploschnaya Zacepka {5b}
Sploschnaya Zacepka {5b}
Maikopskie Nochi {5c}
Stena Skeletov {6c}
Bes nasvania {7b}