Site navigation

Statistics: Bruschtzucker 14 routes in crag

Bruschtzucker Statistics

General area statistics
Bruschtzucker
14
1
20
2
2
14
19
14
2
2
2
1
2
2
1
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Bruschtzucker {7a}
Endbläztu {6a+}
Endbläztu {6a+}
Endbläztu {6a+}
67
53
0
Pardo Josi Trompiert Linkup {7b+}
Pardo Josi {7b}
Trompiert {7b}
An Güetä {7a+}
Bruschtzucker {7a}
Steimannji Extension {6c+}
Bernd Brot {6c+}
Fertig Beto {6c+}
Griffslimu {6c+}
Gschwader {6c}
Endbläztu {6a+}
Fraza {6a+}
Himmulslejtra {6b+}
Steimannji {6b+}
Gschwader {6c}
Griffslimu {6c+}
Fertig Beto {6c+}
Bernd Brot {6c+}
Steimannji Extension {6c+}
Bruschtzucker {7a}
Endbläztu {6a+}
Bruschtzucker {7a}
Bruschtzucker {7a}
Endbläztu {6a+}
Bruschtzucker {7a}
Endbläztu {6a+}
Bruschtzucker {7a}
Endbläztu {6a+}
Bruschtzucker
Bruschtzucker
Bruschtzucker