Site navigation

Sector A Statistics

General area statistics
Sector A
51
1
361
61
1
20
28
51
13
46
8
21
1
56
56
55
32
3
3
31
15
9
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Verbindung {8c+}
Linki {6a+}
Linki {6a+}
Linki {6a+}
Fieberkurve {6a}
Unknown Route 4 {6a}
Pala {3a}
Casper-Weg {7b+}
Platte {3b}
48
42
9
Verbindung {8c+}
Bahn Wahn {8}
ANISSINA {8a+}
Ave Vanitas {8a+ to 8b}
Tabu Tabun {8a}
Mier isch glich {7c+}
Fledermaus {7c+}
Brösmeli AG {7c+}
?2 {7b+}
Casper-Weg {7b+}
Normalweg {2}
Siebenschläfer {3a to 3b}
Pala {3a}
Platte {3b}
Oberi Schrägi {3c}
Plattige Verschneidung {3c}
Briefkästen {4a}
Hundsbuch {4b}
Minose {4b}
Dülferplatte {4b}
Dülferplatte {4b}
Böse Verschneidung {5c+}
Briefkästen {4a}
Schlusspirouete {5b+}
Pala {3a}
Plattige Verschneidung {3c}
?1
Linki {6a+}
Platte {3b}
Minose {4b}
Pala {3a}
Plattige Verschneidung {3c}
Platte {3b}
Siebenschläfer {3a to 3b}
Dülferplatte {4b}
Böse Verschneidung {5c+}
Briefkästen {4a}
Schlusspirouete {5b+}
Unknown Route 4 {6a}
S' Nüschti {4b}
Schliferi {4b}
Fieberkurve {6a}
Rächti {5c}
Minose {4b}
Linki {6a+}
Unknown Route 1 {6a+}
Dülferplatte {4b}
Böse Verschneidung {5c+}
Briefkästen {4a}
Schlusspirouete {5b+}
Pala {3a}
Plattige Verschneidung {3c}
?1
Linki {6a+}
Platte {3b}
Minose {4b}
Briefkästen {4a}
Siebenschläfer {3a to 3b}
Schlusspirouete {5b+}
Pala {3a}
Plattige Verschneidung {3c}
Dülferplatte {4b}
?1
S' Nüschti {4b}
Minose {4b}
Schlange {5b}
Briefkästen {4a}
Dülferplatte {4b}
Unknown Route 4 {6a}
Minose {4b}
Platte {3b}
Fieberkurve {6a}
Schlusspirouete {5b+}
Plattige Verschneidung {3c}
Linki {6a+}
Hampeissiwäg {5c+}
Platte {3b}
Plattige Verschneidung {3c}
Pala {3a}
Siebenschläfer {3a to 3b}
Briefkästen {4a}
Dülferplatte {4b}
Unknown Route 4 {6a}
Minose {4b}
Fieberkurve {6a}
Schlusspirouete {5b+}
Hampeissiwäg {5c+}
S' Nüschti {4b}
Rächti {5c}
Schlange {5b}
Linki {6a+}
Tabu Tabun {8a}
Sämi {7b}
Verbindung {8c+}
Briefkästen {4a}
Dülferplatte {4b}
Unknown Route 4 {6a}
Minose {4b}
Platte {3b}
Fieberkurve {6a}
Schlusspirouete {5b+}
Plattige Verschneidung {3c}
Linki {6a+}
Hampeissiwäg {5c+}
Sector A
Sector A
Sector A