Forum
Photos
Logbook
Help

Gersauer Klettergärten Statistics

  • Grades: FR
  • Approach time: 20-25min
  • Photos: 9
  • Ascents: 42
General area statistics
Gersauer Klettergärten
192
16
345
42
2
4
28
192
30
180
1
42
42
41
33
29
3
9
9
8
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Variante zu Schwartenweg {6c+}
Variante zu Schwartenweg {6c+}
Variante zu Schwartenweg {6c+}
Variante zu Schwartenweg {6c+}
Spargeltazan {6b+}
Wassermann {6b}
Spargeltazan {6b+}
55
41
5
50
Inside Marylin {7c}
Inneri Rueh {7b+}
Tetris {7b+}
Katalysator {7b+}
Das Schaf im Wolfspelz {7b}
Die Platte {7a+}
Bonus Malus {7a+}
Fingerschliesser {7a+}
Laurin Projekt {7a+}
Knacknuss {7a+}
Abstieg {2}
Risi Bisi {3b}
Urin {3b}
Afänger {3c}
Direkt {4a}
R18 {4a}
Föhnebärgkante {4a}
Wändli {4b}
Sauft {4b}
San Dromedar {4b}
Wändli {4b}
Electronic {6b}
Schwartenweg {5b}
Gugger {5c+}
Schatte {4c}
Abigdächli {5c+}
Patella {6b}
Imfal {6a}
Spargeltazan {6b+}
Zwasli {6a+}
Wändli {4b}
Schwartenweg {5b}
Gugger {5c+}
Schatte {4c}
Abigdächli {5c+}
Imfal {6a}
Triomaran {6a}
Holzfäller {6a}
Electronic {6b}
Zwasli {6a+}
Patella {6b}
Spargeltazan {6b+}
Pimpernickel {6a+}
Wändli {4b}
Electronic {6b}
Schwartenweg {5b}
Gugger {5c+}
Schatte {4c}
Abigdächli {5c+}
Patella {6b}
Imfal {6a}
Spargeltazan {6b+}
Zwasli {6a+}
Polterquergang {6a}
Schatte {4c}
Wändli {4b}
Spargeltazan {6b+}
Kowalzkipfeiler {4c}
Partygirl {6a}
Querdance {5b}
Triomaran {6a}
Schiffbug {5b}
Polterquergang {6a}
Electronic {6b}
Schlotterparty {6a+}
Partygirl {6a}
Gugger {5c+}
Spargeltazan {6b+}
Hasselhoff {6a+}
Wändli {4b}
Triomaran {6a}
Zwasli {6a+}
Polterquergang {6a}
Partygirl {6a}
Gugger {5c+}
Wändli {4b}
Holzfäller {6a}
Schwartenweg {5b}
Querdance {5b}
Imfal {6a}
Schatte {4c}
Triomaran {6a}
Electronic {6b}
Schlotterparty {6a+}
Spargeltazan {6b+}
Hasselhoff {6a+}
Route 22 {6a+}
Patella {6b}
Fuschi-Blue {6a+}
Zwasli {6a+}
Pimpernickel {6a+}
Polterquergang {6a}
Electronic {6b}
Schlotterparty {6a+}
Partygirl {6a}
Gugger {5c+}
Spargeltazan {6b+}
Hasselhoff {6a+}
Wändli {4b}
Triomaran {6a}
Zwasli {6a+}
Chileflue
Rüteli
A
Basilland
Laurinwand
Sunneplättli
Tridwand
Gersauer Klettergärten
Graslaui
Sattelflüe
Gersauer Klettergärten
Schattewändli
Hauptwand
Föhnenberg
Obelisk
Sattelflüe
Graslaui
Gersauer Klettergärten
Tridwand
Sunneplättli
Laurinwand
Gersauer Klettergärten
Gersauer Klettergärten
Sunneplättli
Gersauer Klettergärten