Photos
Logbook
Help

Nördliche Gerzener Klippen Statistics

Section navigation

General area statistics
Nördliche Gerzener Klippen
12
4
19
1
11
12
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
45
Ein Kampf um Strom {10}
Skadmore {10-}
Das Popelprojekt {9+}
Haxe des Bösen {9-}
Hohlogramm {8+}
Präsidach {7+}
Handriß {5}
Rechter Riß direkter Ausstieg {5}
Rock`n Roll {5}
Flutschriß {5}
Rechter Riß {4}
Mamma Mia {5-}
Flutschriß {5}
Rock`n Roll {5}
Rechter Riß direkter Ausstieg {5}
Handriß {5}
Präsidach {7+}
Hohlogramm {8+}
Haxe des Bösen {9-}
Das Popelprojekt {9+}
Knauf
Nördliche Gerzener Klippen
Nördliche Gerzener Klippen
Knauf