Photo record
5.7 *** Boris
Tour photos at Boris
David Gibbs
Tour photos uploaded by David Gibbs
David Gibbs
Tour photos taken by David Gibbs

The flake/crack that Boris ascends.

Fri 26th Aug 2011
Mon 29th Aug 2011 3 years ago