Photo record
5.7 ** Boris
Tour photos at Boris
Tour photos uploaded by David Gibbs

The flake/crack that Boris ascends.

Fri 26th Aug 2011
Mon 29th Aug 2011 5 years ago

No messages