Photo record
5.7 ** Boris
Tour photos at Boris
Tour photos uploaded by David Gibbs
Kate Hunt
Tour photos of Kate Hunt

Kate climbs Boris (at Montagne d'Argent).

Fri 26th Aug 2011
Mon 29th Aug 2011 5 years ago

No messages