Paroi Oblique - Upper section of Paroi Oblique - taken 2 years ago

Photo record
Paroi Oblique
David Gibbs
Tour photos uploaded by David Gibbs
David Gibbs
Tour photos taken by David Gibbs
Sun 8th Apr 2012
Mon 9th Apr 2012 2 years ago