Mount Doom - Mount Doom - taken 1 years ago

Photo record
Mount Doom
David Gibbs
Tour photos uploaded by David Gibbs
David Gibbs
Tour photos taken by David Gibbs

Mount Doom as seen from the side of Elm Street.

Sun 26th Aug 2012
Tue 28th Aug 2012 1 years ago