Freitag's Dilemma (5.9) - Freitag's Dilemma start - taken 1 years ago

Photo record
5.9 Freitag's Dilemma
David Gibbs
Tour photos uploaded by David Gibbs
David Gibbs
Tour photos taken by David Gibbs

This is the start of the route.

Thu 23rd Aug 2012
Wed 29th Aug 2012 1 years ago