Freitag's Dilemma (5.9) - Freitag's Dilemma start - taken 2 years ago

Photo record
5.9 Freitag's Dilemma
Tour photos uploaded by David Gibbs
Tour photos taken by David Gibbs

This is the start of the route.

Wed 22nd Aug 2012
Tue 28th Aug 2012 2 years ago