David Gibbs on Birdland (5.7) - Birdland - Pitch 3 - taken 1 years ago

Photo record
5.7 Birdland
Tour photos uploaded by David Gibbs
Mike Grainger
Tour photos of David Gibbs

Leading pitch 3 of Birdland.

Fri 14th Dec 2012
Sun 13th Jan 2013 1 years ago